Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry:n säännöt

Hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 2011

1 § Yhdistyksen nimi on Kulttuurikeskus Sofian ystävät ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kulttuurikeskus Sofian ystäväyhdistyksenä ja edistää ortodoksisen kulttuurin tuntemusta ja sen edustamien elämänarvojen toteutumista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, kulttuuri-, keskustelu-, valistus- ja koulutustilaisuuksia sekä myöntää apurahoja ja avustuksia yksityishenkilöille ja yhteisöille yhdistyksen tarkoituksia edistävään toimintaan, ei kuitenkaan jäsenilleen, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen kansalainen tai oikeuskelpoinen yhteisö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamatta siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäseniltä peritään liittymismaksu ja vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi, mutta enintään kymmenen muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.
Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta, alkaen vuosikokouksesta. Vuosittain erovuorossa on kolmannes hallituksen jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottamalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8 § Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä helmi- toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

11 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilitarkastajien lausunto
6. pidetään tilinpäätökseen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan yksi tilintarkistaja ja hänelle varatilintarkastaja.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta.

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään viisi kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.